KVKK ve Aydınlatma Metni

HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ve grubumuzun bünyesindeki Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Yayımları A.Ş., 5 Yıldız Eğitim Kurumları, Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş.,  Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve  Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 

HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ( Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Eğitim Kurumları, 5 Yıldız Yayımları A.Ş., Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş., Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve  Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş. ) olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 

 1. Metnin amacı

Bu aydınlatma metni, HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ve grubumuzun bünyesindeki Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş.,  5 Yıldız Eğitim Kurumları ,5 Yıldız Yayımları A.Ş., Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş., Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş. olarak kişisel verileri işlenen gerçek kişilere (İlgili kişi) "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - KVKK (Kanun)” gereğince başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ( Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Yayımları A.Ş., 5 Yıldız Eğitim Kurumları, Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş., Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş. ) ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, ehliyet bilgileri, TCKN, vergi numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: adres, cep telefonu,
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, kurumlara giriş ve çıkış kayıtları,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Sağlık verileriniz: 5510 Sayılı kanun kapsamında işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: fotoğraf, görüntü kayıtları (video kayıtları vb.)

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz, HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ( Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Yayımları A.Ş., 5 Yıldız Eğitim Kurumları, Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş., Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve  Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş.)  ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ( Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Yayımları A.Ş., 5 Yıldız Eğitim Kurumları, Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş., Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve  Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş.) bağlı birimleri, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ( Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Yayımları A.Ş., 5 Yıldız Eğitim Kurumları, Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş.,  Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve  Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş.) ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kurum olarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta KVKK olmak üzere, 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, öğrenim durumu, mesleki bilgiler gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

 

Kurumumuz nezdinde bulunan ve toplanan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Kurum ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Kurum’a ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilinde HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ çatısı altında yer alan Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Yayımları A.Ş., 5 Yıldız Eğitim Kurumları, Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş.,  Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve  Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş.  Kurum’un iş ortakları ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Kurum nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İlgili kişisel verileriniz Kurum nezdinde çalışmanız süresince ve sonrasında ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği dönem ve hukuki zamanaşımı süreleri boyunca işlenecek olup sonrasında Kurum imha politikası kapsamında silinecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme İlkeleri

 

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

 

KVKK kapsamında kurumumuz ile ilişkisi olan tüm kişilere ait kişisel bilgiler usulüne uygun olarak korunmaktadır. Tarafımıza iletmiş olduğunuz yahut tarafımızca edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

 

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. maddesindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksınız işlenemez ancak;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiilî imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kişisel verileriniz yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında işlenebilmektedir.

İlgili kanunun 6. maddesinde belirtildiği üzere özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmadan aktarılamaz ancak, kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel verinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilmesini kapsayan durumlarda, yine kanunda belirtilen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yurt içine aktarılabilir.

 

Kurum sitemizden başka sitelere bağlantılar verilebilmekte olup bu sitelerin kanuna uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz ve içerikleri bakımından herhangi bir yetkimiz bulunmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi

 

Kişisel veriler politikamız ve kanunda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinebilir, yok edilebilir veya anonim hâle getirilebilir.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

 

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ( Hız Yayımcılık A.Ş., İrrasyonel Yayımcılık A.Ş., 5 Yıldız Yayımları A.Ş, 5 Yıldız Eğitim Kurumları., Speed Up Publishing A.Ş.,Uzman Yayımcılık A.Ş., Derslig A.Ş., Ledugo A.Ş., BYD Eğitim A.Ş., Hız İnşaat A.Ş. ve  Cedrus Global Dış Ticaret A.Ş.)’ne

başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 • İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ                 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır),

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan kişileri öğrenme,
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,
 • Aktarım yapılan kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nu 13. Maddesini 1. Fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU ESASLARI

 

Bu çerçevede ‘’yazılı’’ olarak işletmemize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

Noter vasıtasıyla,

İadeli taahhütlü posta yoluyla,

Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak okul kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde   bilgiler verilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Okulumuza iletebilirsiniz.

 

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

Yazılı Olarak

Islak imzalı

 

Zarfın/tebligatın

Başvuru

şahsen

 

üzerine “Kişisel

başvuru veya

HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ                 

Verilerin

 

Noter vasıtasıyla

İçerenköy Mah. Yeşil Vadi Sokak Numara: 4                      Ataşehir / İstanbul

Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile

Başvuru

Okulumuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik

posta adresiniz kullanılmak

suretiyle

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile

Başvuru

Mobil imza/e- imza

içerecek biçimde Okulumuzun sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak

suretiyle

 [email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta Yolu İle

Islak imzalı şahsen

 

HIZ GRUP KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ    

            

İçerenköy Mah. Yeşil Vadi    Sokak Numara: 4                      Ataşehir / İstanbul.

 

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

İşletmemize iletilmiş olan başvurularınız mümkün olan en kısa süre içerisinde ancak her halükarda talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız talebinize bağlı olarak yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. (Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.)

 

Ad-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi /

İş Yeri Adresi

 

Cep Telefonu

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi

 

 

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.

 

Okulumuz ile İlişkiniz

 

( Veli, eski veli, aday veli, Tedarikçi, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, öğrenci, mezun öğrenci, aday öğrenci, vb.)

 

Okulumuz ile İlişkiniz          

 Öğrenci/  Veli

 Diğer 

 Çalışan                     Eski Çalışan  

 

TALEP KONUSU

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………

…………..…………….……………………………….……………………………….……………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…

 

Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 

Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.  Faks numarama gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Okulunuza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Okulunuzun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formu, kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlenebilmesi ve ilgili başvurunuza tam, doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi : İmza :     

KVKK ve Aydınlatma Metni